תנאי שירות, שימוש ומדיניות החברה באתר SABABATV.COM

על האתר

.1 אתר האינטרנט SABABATV.COM (להלן: - "האתר") הינו אתר המעניק תמורת תשלום שירותי גישה וצפייה במגוון ערוצי טלוויזיה, סרטים, סדרות, ותכניות בידור שונות, באמצעות טכנולוגיית הזרמת תוכן באמצעות האינטרנט (streaming) אל טלוויזיות חכמות בעלות חיבור לרשת האינטרנט, מחשבים ניידים ונייחים, סמארטפונים, טאבלטים, ממירים והתקנים שונים נוספים (להלן: - "השירות") בעלי גישה לאינטרנט.

השירות מסושפק על ידי SABABATV חברה בעירבון מוגבל המאוגדת בהולנד. תנאי שימוש אלה חלים על השימוש של המשתמשים באתר.

אודות השירותים המסופקים 
2. השירותים המסופקים וכל תוכן המוצג באמצעות השירות על ידי SABABATV, נועד לשימוש אישי בלבד ובשום פנים ואופן לא נועד לשימוש מסחרי.

3. יצירת חשבון ע"י המשתמש, בין בתשלום ובין אם לאו, ובין אם לתקופת ניסיון חינמית, מעניקה למשתמש אך ורק רישיון מוגבל, שאינו בלעדי, ואינו ניתן להעברה לצד ג', לגשת לשירותי SABABATV ולצפות בסרטים, סדרות ותוכניות טלוויזיה שונות באמצעות השירות על בסיס הזרמת תוכן בלבד. מלבד רישיון מוגבל זה לא תוענק למשתמש שום זכות אחרת כלשהי.

4. SABABATV מאפשרת להקליט את השידורים הנצפים למשך 7 ימים אחרונים.

5. המשתמש רשאי להציג את הסרט או תכנית הטלוויזיה באמצעות שירות SABABATV רק במיקומים הגיאוגרפיים בו SABABATV מציעה את שירותיה.

6. תכנים זמינים לצפייה ישתנו לפי מיקום גיאוגרפי. SABABATV רשאית להשתמש בכל אמצעי טכנולוגי ואחר על מנת לוודא את מיקומו הגיאוגרפי של כל משתמש.

7. הצפייה בתכנים אפשרית אך ורק מתוך התקן אחד בלבד. כך למשל: באם המשתמש צופה בתכנים באמצעות המחשב, לא תתאפשר צפייה במקביל באמצעות התקן אחר. בהמשך, תתווסף אפשרות הצפיה בתוכן ליותר ממשתמש אחד מאותה כתובת IP.

8. במידה והמשתמש יתחבר לשירות באמצעות יותר מהתקן אחד, השידור יופסק להתקן שבאמצעותו צפית בתכנים קודם לכן. ( first in – first out).

9. מספר המכשירים הזמינים לשימוש ההזרמה בו זמנית עשוי להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתה של SABABATV ללא הודעה מוקדמת.

10. השירות כולל ספריית תוכן, שמתעדכנת מעת לעת. תודעת השירות ועמידה ברמת שירות נאותה לרבות תחזוקת האתר, ממשק משתמש, קידום מכירות וזמינות של תכנים, אספקתם ותמחור השירות הינם מיסודותיה של SABABATV.

11. SABABATV שומרת לעצמה את הזכות לצרף משתמש או להוציאו מבדיקות לצרכים אלה בכל עת ללא הודעה מוקדמת ועל ידי שימוש בשירות המשתמש מסכים לכך במפורש ו/או במשתמע. כמו כן, SABABATV שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לבצע שינויים מעת לעת וללא הודעה מוקדמת באופן הפעלת השירות ו/או הפסקתו.


12. בקבלת המשתמש את תנאי שימוש ושירות אלה, המשתמש מצהיר ומסכים להשתמש בשירות, לרבות בכל היישומים הנלווים לשירות, בכפוף לכל דין שחל על השירות, ובכפוף לחוקים ותקנות למיניהם, ובכלל זה מגבלות ביצועים והגבלות אחרות על שימוש בשירות או על התוכן המסופק על פיו.

13. כמו כן, נותן בזאת המשתמש את הסכמתו מראש, במפורש ו/או במשתמע, ומתחייב בזאת שלא לעשות שום פעולה, ובכלל זה: לא להוריד, לשכפל, להפיץ, לשנות, להציג, לבצע, לפרסם, להנפיק רישיונות, ליצור עבודות ו/או יצירות נגזרות, הצעות למכירה, או שום שימוש במידע ובתכנים שיתקבלו באמצעות השירות, ללא הרשאה מראש ובכתב מאת SABABATV

14. בנוסף, נותן בזאת המשתמש את הסכמתו ומתחייב בזאת שלא לעקוף , להסיר , לשנות , לבטל , לבזות או לסכל כל הגנות התוכן בשירות המוצע; להשתמש ברובוט, עכביש, מגרד או באמצעים אוטומטיים אחרים כדי לגשת לשירות המוצע; הידור, להנדס לאחור או לפרק כל תוכנה או מוצרים אחרים או תהליכים נגישים באמצעות השירות; להכניס קוד למוצר או לתפעל את התוכן של השירות בכל דרך שהיא , או, שימוש בכריית נתונים , באיסוף נתונים או שיטת חילוץ . בנוסף, המשתמש מסכים שלא להעלות, כל הודעה, באמצעות דואר אלקטרוני או בדרך אחרת לשלוח או לשדר כל חומר שתוכנן כדי להפריע, להרוס או להגביל את התפקוד של כל תוכנה או חומרה או ציוד תקשורת הקשורים לשירות המוצע, לרבות וירוסים, קבצים או תוכנות או תכניות למיניהן או כל קוד אחר במחשב.

כל הפרה של תנאי מתנאים אלה, יבטל את חברות המשתמש באתר ללא הודעה מוקדמת וללא החזר כספי כלשהו, והמשתמש יהא אחראי אישית לכל נזק שיגרם למי מהצדדים ו/או לצד ג' על ידי הפרה זו מצידו, ו/או הפרה של כל תנאי אחר כאמור.


15. SABABATV רשאית לשנות מעת לעת וממדינה למדינה, את זמינותם לצפייה של סרטים, סדרות, תכניות טלוויזיה ו/או כל תוכן אחר. המשתמש מצהיר בזאת כי הינו מודע לאפשרות כי איכות התצוגה של הזרמת הסרטים ותכניות טלוויזיה עשויה להשתנות מהתקן להתקן, וכי עשוי להיות מושפע ממגוון גורמים שאינם קשורים ב- SABABATV, לרבות בגורמים כגון: מיקומו הגיאוגרפי של המשתמש, רוחב הפס הזמין ו / או מהירות חיבור האינטרנט של המשתמש..

16. המשתמש הינו האחראי הבלעדי לכל חיובי הגישה לאינטרנט ועליו האחריות לבדוק עם ספק האינטרנט שלו בכדי לקבל מידע על חיובי שימוש נתונים באינטרנט.

17. SABABATV לא תעניק בשום שלב ובשום דרך אחריות כלשהי על איכות חוויית הצפייה של המשתמש ו/או איכות השידור ו/או איכות ההקרנה, ו/או זמן טעינה הנדרש להתחלת הצפייה בסרט או בתכנית טלוויזיה או בכל תוכן אחר, אשר עשויים ו/או עלולים להשתנות בהתבסס על מספר גורמים שאינם קשורים ב-SABABATV ובכלל זה, כאמור המיקום הגיאוגרפי של המשתמש, רוחב הפס הזמין לו באותה העת, הסרט או תכנית טלוויזיה שבחר ו/או של סוג המכשיר/ההתקן בו בחר להשתמש באותה העת, ולא יהיו למשתמש שום טענה ו/או דרישה כלפי SABABATV בעניין זה.

 

18. תוכנת הזרמה נועדה כדי לאפשר הזרמה של תוכן באמצעות מכשירים מוכני שידור. תוכנה זו עשויה להשתנות בהתאם לסוג המכשיר ויכולותיו. על ידי קבלת תנאי שירות ושימוש אלה, המשתמש מצהיר, מאשר ומסכים בזאת לתנאי הרישיון של משתמש קצה, ומסכים לקבל, ללא הודעה מוקדמת, גרסאות מעודכנות של התוכנה.

19. SABABATV אינה מתחייבת ולא לוקחת בשום שלב, ובשום אופן, את האחריות על הביצועים של התקנים אלה, כולל תאימות המכשיר עם השירות המסופק.

20. השירות חוסם משתמשים שניגשים לאתר מחוות שרתים או דומיהם. משתמש אשר שילם את התשלום והתחבר לשרות מחוות שרתים שכזו במהלך היותו מנוי, תחסום SABABATV את גישתו לאתר ולשירות וללא החזר כספי כלשהו.

21. השירות ניתן ללקוחות פרטיים או ציבוריים. SABABATV רשאית על פי שיקול דעתה המלא להחליט לנתק איזור גיאוגרפי מסוים מלקבל את השירותים במקרה שבו תהא סבורה כי הדבר נוגד את מדיניות אספקת השירותים שלה.

הגבלת גיל 
22. על מנת ליצור חשבון ולהשתמש בשירותים המסופקים באתר, חייב כל משתמש להיות בן 18 שנה לכל הפחות, או בגיל הבגרות הקבוע בחוקי מדינתו.

23. אם הנך מתחת לגיל 18, הנך יכול לעשות שימוש בשירותינו אך ורק בליווי הורה או אפוטרופוס חוקי, תחת החשבון שלהם ובכפוף לתנאי שימוש אלה.


חבילות צפייה תנאי תשלום וביטול


24. SABABATV מספקת בשלב זה חבילת צפייה אחת (1) הכוללת יותר מ-40 ערוצי שידור/סרטים/סדרות ותכנים אחרים, ופועלת ללא הרף, לשם אספקת חבילות נוספות בעתיד.

25. SABABATV רשאית להציע חבילות צפייה נוספות בתנאים שונים, לרבות חבילות מיוחדות לקידום מכירות ו/או חבילות בתנאים ומגבלות שונות .

26. היה וחבילת צפייה מסוימת תכלול תנאים השונים באופן מהותי מאלו המתוארים בתנאי השימוש ושירות אלה, יודגשו תנאים שונים אלה בפני המשתמש בעת ההרשמה או באמצעי תקשורת אחרים העומדים לרשותו .

27. ניתן למצוא את כל הפרטים לגבי המנוי באתר האינטרנט.

28. כמו כן, בהסכמתך לתנאי שימוש אלה, ידוע לך והנך מסכים לכך כי מספר מנויים מוצעים ע"י חברות צדדי ג' לקידום המוצרים והשירותים שלהם. SABABATV אינה אחראית למוצרים ושירותים המסופקים על ידי צדדי ג' אלה, ושומרת לעצמה את הזכות לשנות, לבטל, חבילות צפייה למנויים אלה.

 

 

חבילת צפייה מוגבלת ללא תשלום


29. SABABATV מעניקה למשתמשים חדשים הנרשמים לאתר לראשונה, חבילת ניסיון והיכרות מוגבלת ללא תשלום, למשך 72 שעות (3 ימים) (להלן: - "תקופת הניסיון") והכול בהתאם לתנאים שצוינו בעת ההרשמה.

במשך 24 השעות הראשונות של תקופת הניסיון, ייפתחו 18 ערוצים לפי בחירת החברה(לא כולל ערוצי הספורט) 

ב-24 השעות הבאות, יחסמו לצפייה ערוצי הסדרות, והסרטים.

ב-24 השעות האחרונות של תקופת הניסיון תחסם אפשרות לצפייה בהקלטות.

ערוצי השידורים החיים יהיו פתוחים במשך כל שלושת ימי הניסיון. 

30. שידורים חינם אינם שלובים עם כל הצעה אחרת או עם כל חבילה אחרת. חבלות שידור חינמית זו עשויה לחול גם על לקוחות ותיקים מסוימים הכול לפי החלטתה ושיקול דעתה הבלעדי של SABABATV, אשר שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את הזכאות לשידורים ללא תשלום.

31. בתום תקופת הניסיון ללא תשלום, SABABATV עשויה שלא לשלוח למשתמש שום הודעה ו/או התראה לסיום תקופת הניסיון, והאחריות למעקב אחר גמר תקופת הניסיון הינה על המשתמש בלבד.

32. יחד עם זאת, בתום תקופת הניסיון ללא תשלום של המנוי, SABABATV לא תחייב בתשלום עבור המשך השירות, ובאם המשתמש יהא מעוניין להמשיך ולצרוך את השירותים המסופקים, יידרש המשתמש לרכוש מיוזמתו את חבילת הצפייה.

33. את חבילות הצפייה המופיעות באתר, ניתן לרכוש באתר באמצעות חברות האשראי ותשלום בכרטיס אשראי בלבד במקום המיועד לכך באתר, למשך התקופה שיבחר המשתמש.


חבילות מוצעות

34. בשלב זה, SABABATV, מספקת חבילת צפייה הכוללת כ-40 ערוצים ויותר, בעלות של 85$ (שמונים וחמש דולר ארה"ב), למשך תקופה של 3 חודשים.

35. לרוכשים חבילת צפייה זו של 3 חודשים, יינתן למשתמש חודש נוסף, ללא תשלום. בשיטת 3 + 1 מתנה.

SABABATV רשאית בהאם לשיקול דעתה, להפסיק את המצבע/ההטבה הנ"ל בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

36. תקופה מקסימאלית של החבילות הינה למשך 3 חודשים.

37. תקופה מינימאלית של החבילות הינה למשך חודש אחד.

38. כל הארכת חבילה כרוכה בתשלום יזום מצד המשתמש.

 


חיובים


39. SABABATV אינה מבצעת חיוב  אוטומטי  לחודש או שלושה חודשים(לפי בחירה) של דמי המנוי . בכל פעם שהמנוי שרכש המשתמש יגיע לסיומו על המנוי לחדש אותו אלה אם תחליטו אחרת.  אם המשתמש  יבחר לעשות כן, יש להיכנס לדף הרלוונטי באתר לבצע אימות פרטי המנוי ולאחר מכן לרכוש חבילה חדשה  של החבילה הקיימת .בהתאם לבחירתו.

40. SABABATV שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את מחירי השירותים והחבילות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט והכול בהתאם ובכפוף לאמור בתנאי שימוש אלה. הודעה בדבר שינויי המחירים של החבילות והשירותים, ישלחו למשתמשים לאחר כניסת השינויים לתוקף באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שיסופק על ידי המשתמש.


מדיניות החיובים

41. החיובים בגין השימוש הינם בהתאם לחבילות שירכוש המשתמש, ויחולו מיום רכישת החבילה עבור תקופת החבילה הנרכשת. כל חידוש של חבילה הינו על פי שיקול דעתו של המשתמש ויעשה ביוזמתו. 

מדיניות החזרים

42. כמו כן, לא יינתן למשתמש כל החזר של תשלום ו/או חלק מתשלום לאחר 3 ימים (כולל 3 ימי הניסיון), לרבות בגין טענת המשתמש על איכות הצפייה ו/או השידור של התכנים ו/או בגין כל טענה מצד המשתמש ומכל סיבה שבגינו מבוקש ההחזר.


43. כמו כן, ומבלי לפגוע באמור לעיל, לא יינתן למשתמש כל החזר של תשלום ו/או חלק מתשלום ו/או לא יינתן כל זיכוי של תשלום לתקופה של שימוש חלקי ו/או עבור יתרת התקופה לאחר ביטול החבילה על ידי המשתמש ו/או בעקבות הפרת תנאי שימוש מצידו.

44. בעקבות כל ביטול, ימשיך המשתמש לקבל גישה לשירות עד לסיומו של תקופת החיוב או בהתאם לשינוי חבילה שיבצע. מבלי לפגוע באמור, בכל עת, ומכל סיבה, SABABATV רשאית על פי שיקול דעתה המלא, לספק תמורה אחרת למנויים, בצורה של הקפאת המנוי לתקופה בלתי מוגבלת. אולם כאמור לעיל, לא יינתנו זיכויים ו/או החזרים כלשהם דרך כרטיסי האשראי של המשתמשים ו/או החזרים כספיים בדרך כלשהי, למעט לפי האמור בסעיף 42 לעיל.

הכמות והצורה של ההחזר בצורת הקפאת המנוי וההחלטה להעניק זאת הן על פי שיקול הדעת הבלעדי והמוחלט של SABABATV. מתן זיכוי במקרה מסוים, לא בהכרח יקנה למשתמש זכות זיכוי בעתיד למקרים דומים, ואיננו מחייב את SABABATV לספק זיכוי ו/או החזר כאמור בעתיד.

אמצעי תשלום

45. ניתן לשלם עבור השירותים והחבילות, רק דרך האתר ובכל אחד מאמצעי התשלום הקיימים באתר. מיד עם סיום השלמת הכניסה לאתר, אם שיטת תשלום אחת לא הסתיימה בהצלחה, בשל תפוגה, או בשל היעדר סכום מספיק לרכישת החבילה שנבחרה, או עקב כל סיבה אחרת , יוכל המשתמש לשלם באמצעות יצירת קשר עם SABABATV באתר במספר דרכים מגוונות בהתאם לאופציות הקיימות באתר באותה עת, לרבות באמצעות שיחת צ'ט עם נציג שירות.

46. כל תשלום יבוצע דרך שתלום באתר באמצעות כרטיס האשראי/חברת האשראי. החיוב הוא בדרך של תשלום מראש עבור חבילת הצפייה שבחר המשתמש והוא יכול בכל רגע נתון לשנות אותה בהתאם לצרכיו ובכפוף לאמור בתנאי שימוש אלה, ולמדיניות החזרת תשלומים של SABABATV.

47. SABABATV לא שומרת נתוני אשראי/אמצעי התשלום של המשתמשים.

 


ביטול המנוי

48. המשתמש רשאי לבטל את המנוי בכל עת מבלי לפגוע בזכות הצפייה שלו למשך יתרת תקופת המנוי שרכש. קרי, עם מתן הודעת הביטול, המשתמש ימשיך לקבל גישה לשירותים והתכנים המסופקים באתר עד לסוף תקופת החבילה שרכש. לא יינתנו זיכויים ו/או החזרים כלשהם עבור יתרת התקופה שלאחר הודעת הביטול.

 

הקפאת המנוי

49. המשתמש רשאי בכל עת להקפיא את חבילת המנוי שרכש למשך תקופה בלתי מוגבלת, ולשוב ולעשות שימוש בחבילה לאחר ההקפאה.


קבלת התנאים

50. על מנת לעשות שימוש בשירותים הניתנים באתר עליך, כמשתמש, להסכים תחילה לתנאי האתר והחברות בו, לרבות לתנאי מדיניות הפרטיות של האתר והסכם הרישיון למשתמש קצה. באם אינך מסכים לקבל תנאים אלה, נא לא לעשות כל שימוש בשירותי האתר.


שינויים במחירים ו/או בתנאים

51. SABABATV רשאית ושומרת לעצמה את הזכות להוסיף ו/או לשנות, מעת לעת, את מחירי המנוי/השירות ו/או את תנאי השרות והשימוש באתר, לרבות את תנאי מדיניות הפרטיות של האתר, שיכנסו לתוקף באופן מיידי, למעט למנויים קיימים. שינויים למנויים קיימים יכנסו לתוקף תוך 30 ימים מיום פרסומם.

52. מפעילי האתר רשאים לפרסם נוסחים קודמים של תנאי השירות והשימוש של האתר.

53. במצב שבו שונה ו/או הוסף תנאי מתנאי השירות והשימוש באתר, עותק עדכני הכולל את התנאי הנוסף ו/או את השינוי בתנאי יסופק לעיון על ידי לחיצה על לשונית "תנאי השימוש".

54. שימוש בשירותי האתר ו/או המשך השימוש לאחר התאריך בו השתנו התנאים יפורשו כקבלת התנאים המעודכנים.

 

תנאי מדיניות הפרטיות של

55.האתר SABABATV מקבלת ומאחסנת מידע, לרבות מידע אישי עליך ועל השימוש שלך בשירותים שמסופקים באתר, על ידי ובשעת הזנת המידע באתר על ידך ומאינטראקציות שלך ושל משתמשים אחרים עם השירותים הנצרכים על ידך באתר.

56. לעניין זה, המונח "מידע אישי " פירושו, כל מידע שיכול לשמש כדי לזהות אותך ואת משתמשי הקצה באופן ייחודי או ליצור עמך קשר אישי.

57. מידע שאיננו אישי, הינו מידע שאינו מאפשר קשר ישיר איתך.

58. ביצירתך קשר עמנו, הנך עשוי להתבקש למסור מידע אישי על מנת שנוכל לספק, לשפר ולהתאים לך אישית את שירותנו ואת מאמצי השיווק של החברה. לצרכים אלה, רשאית SABABATV להשלים את המידע האישי שאתה מספק ממידע שזמין לציבור עליך, כמו גם ממקורות אחרים, בכפוף לכל דין.

59. השימוש במידע האישי נועד לצרכים שונים לרבות לתהליך הרישום, ההזמנות והתשלומים שלך ועל מנת לתקשר עמך בנושאים אלה ו/או בנושאים שונים אחרים, לרבות, שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני או בפרטים אישיים ומזהים אחרים שנמסרו על ידך כדי לשלוח עלוני פרסום ומבצעים, הודעות בדבר תכונות חדשות, עדכון עלויות השירות, קידום מכירות ושיווק, סקרי שביעות רצון מן השירות, והתכתבויות אחרות ביחס לשירותים הניתנים באתר.

60. כמו כן, במסגרת השימוש באתר, תתבקש לכתוב ביקורות בדבר השירות ו/או כל מידע אחר בפורומים ציבוריים. דע לך כי כאשר הנך מפרסם מידע כזה, עשוי מידע זה להיות ציבורי, ומשכך ולא יהא כפוף למדיניות פרטיות זו. SABABATV לא תהא אחראית בשום שלב ובשום צורה שהיא לכל שימוש של צד ג' במידע שאתה מוסר לציבור בכלל ו/או באמצעות ובמסגרת השירות באתר בפרט.

61. SABABATV שומרת לעצמה את הזכות לחשוף מידע אישי אם הינה סבורה שגישה, שימוש, שמירה או חשיפה של מידע נחוץ באופן סביר לקיום כל חוק, תקנה, הליך משפטי או בקשה מצד רשויות אכיפת החוק מדינה כלשהי, ו/או בכדי לאכוף את תנאי השימוש, לרבות חקירת חשדות להפרתם ו/או בכדי לגלות, למנוע, או לטפל בכל דרך פעילות בלתי חוקית או חשודה, ו/או אבטחה או בעיות טכניות, ו/או בכדי להגן מפני פגיעה בזכויות, הרכוש או הבטיחות של החברה ושל מנוייה או של הציבור, והכול בכפוף לכל דין.

62. SABABATV רשאית להעביר כל מידע לרבות מידע אישי, בעת מיזוגה עם חברה אחרת ו/או ארגון מחדש, ו/או מכירתה לצד ג', ו/או בעת העברה אחרת של נכסים, בכפוף לכך שהצד המקבל מתחייב ומסכים לכבד את זכויות המשתמש ו/או את המידע האישי של המשתמש בהתאם לתנאי מדיניות הפרטיות כאמור לעיל.

 


חשבון משתמש גישה לחשבון וסיסמאות

63. על מנת ליהנות ממגוון שירותי הגישה והצפייה בתכנים שמספק האתר, עליך ליצור חשבון משתמש, במסגרתו תתבקש למסור פרטים מזהים נכונים אודותיך.

64. הנך האחראי הבלעדי לכל הפעילות שמתרחשת בחשבונך.

65. משתמש שיצר חשבון באתר ושילם עבור חבילה כלשהי יוגדר כבעל חשבון. מבלי לפגוע באמור לעיל, כל סעיפי הסכם זה חלים בכל עת על כל מי שצורך את שירותי SABABATV בין בתשלום ובין שלא בתשלום.

66. לבעל החשבון תינתן אפשרות לשליטה על החשבון באמצעות שימוש בסיסמה אישית אשר אינה ניתנת להעברה לצד ג' כלשהו. כל האחריות על עדכון, שמירה וכל הנכונות של המידע שהנך מספק ל-SABABATV היא של המשתמש בלבד.

67. שיתף המשתמש/בעל החשבון בסיסמאות הכניסה לחשבונו באתר או אפשר לאחרים מבני משק הבית להיכנס לחשבונו, הסכים והתחייב בכך בעל החשבון במפורש ובמשתמע כי בני משק הבית יקיימו את כל תנאי השימוש, ובעל החשבון כאמור יהיה אחראי למעשיהם של בני משק הבית ולכל נזק שיגרם כתוצאה מהרשאה זו, וכך גם ליחס למתן אפשרות לצד ג' גישה וכניסה לחשבונו.

שירות לקוחות 
68. בכל עניין בקשר לחשבונך באתר והשימוש בשירותי האתר, הנך מוזמן להיכנס דף שאלות ותשובות שבאתר בכל עת שם תקבל מענה על רוב השאלות והבעיות הנפוצות והפתרונות להן.

69. בנוסף, SABABATVמעמידה לטובת המשתמשים, נציגי שירות קבועים במשך 24 שעות ביממה במשך כל ימות השבוע, אליהם תוכל לפנות באמצעות תיבת הצ'ט. אצל נציגי השירות תוכל לקבל באמצעות שיחת הצ'ט המכוונת, מענה לשאלות טכניות, כספיות, וכל שאלה אחרת בקשר עם השירות והשימוש באתר.

סעיף בוררות
70. המשתמש נותן בזאת את הסכמתו כי כל מחלוקת, טענה, תביעה או מחלוקת עם השימוש ותנאיו ו/או עם השירות הניתן באמצעות האתר, ו/או כל מחלוקת שתתעורר בין הצדדים, קרי בין המשתמש לבין SABABATV, לרבות ביחס לסעיף בוררות זה (להלן: - "המחלוקת"), יתבררו ויקבעו בבוררות במדינה שלה תהא סמכות השיפוט המתאימה בהתאם לעניין.


71. על ידי הסכמה לתנאי שימוש אלה, המשתמש מסכים בזאת כי על כל מחלוקת שבין הצדדים יחול חוק הבוררות של המדינה שלה הסמכות השיפוט לדון בעניין, לרבות על דרך הפרשנות והאכיפה של סעיף זה, וכי הצדדים מוותרים באופן הדדי על הזכות לתבוע בבית המשפט לרבות בתובענה ייצוגית, או על כל הליך בבית משפט, בהתאם לכל דין.


72. כל פניה לבוררות על ידי מי מהצדדים, תביא לסיום החברות של המשתמש באתר ולא יוכל להמשיך ולהשתמש בשירותי המסופקים באתר.


הדין החל

73. הדין החל על יחסי הצדדים ועל תנאי שימוש אלה הינו הדין הנהוג במדינת הולנד.


הגבלת אחריות חבויות והצהרת המשתמש 
74. שירותי SABABATV וכל תוכן ותוכנה נלווים אחרים, או כל תכונה אחרת או פונקציות ו/או יישומים הקשורים עם השירותים באתר, אספקתם ו/או זמינותן, מסופקים AS IS, קרי, כפי שהם, עם כל הפגמים ככלל שיהיו, וללא אחריות מכל סוג שהוא. השירות לא מתחייב להיות נקי מטעיות ו/או הפרעות והמשתמש מוותר בזאת על כל נזק מיוחד, ישיר או עקיף, כנגד SABABATV.

75. SABABATV לא מבטיחה בשום דרך, מפורש ו/או במשתמע, או לא מתחייבת במפורש ו/או במשתמע, שהשימוש באתר יהא ללא הפרעות או נקי משגיאות, ו/או וירוסים, ו/או תקלות, ו/או הפסקות, ו/או רציפות שידור ו/או הקרנה, ומתנערת בפירוש מאחריות לשימוש ביישומיSABABATV ותוכנות כלשהן לרבות כולל התאימות המתמשכת שלהם עם השירות של SABABATV.

76. בשום מקרה SABABATV (או חברות הקשורות אליה), או מי מבעלי מניותיה, הדירקטורים, נושאי המשרה, העובדים או מעניקי הרישיון שלהם לא יהיו אחראיים ביחד ו/או לחוד כלפיך בגין פגיעה גופנית או כל נזק מיוחד, לרבות כספי, מקרי, עקיף או תוצאתי ו/או נסיבתי מכל סוג שהוא, או כל נזק שעל פי הדין הנוהג בתחום שיפוט מסוים אינו מתיר שלילת אחריות מסוימת או הגבלה או שלילה של חבות בגין סוגים מסוימים של נזקים.

77. אין באמור לעיל בתנאי בכדי לפגוע בזכויות החוקתיות של המשתמש שאינם ניתנות לוויתור ו/או להתנות עליהן על ידי הסכם.

78. לכל החברים המשתמשים באתר, בין אם המדובר בחבר ומשתמש קבוע בתשלום, ובין אם בחבר ומשתמש ללא תשלום ו/או במשתמש לתקופת ניסיון ללא תשלום, חל איסור מחולט ומפורש להעתיק, למכור, להחליף, לשכפל, להקרין ברבים את התוכן המשודר ו/או כל חלק ממנו, לרבות את התוכן המוקלט, ו/או להקרין ו/או להציגו תוך מטרה ליצור רווח אישי כספי ו/או אחר. השימוש לצפייה בתכנים הינו אך ורק לשימוש ביתי ופרטי ובשום אופן אסור לשימוש מסחרי כלשהו.


79. היה וSABABATV-תיתבע לדין על ידי צד ג' כלשהו עקב וכתוצאה מהפרת תנאי השימוש על ידי המשתמש, לרבות כתוצאה מהפרת איסור זה, תפעל היא כנגד המשתמש לפיצוי על מלוא נזקיה כתוצאה מכך.

80. SABABATVהינה רק חברת שידור מדיה על גבי האינטרנט. כל משתמש, מיד עם רגע הרישום ולאחר יצירת פרופיל משתמש, מצהיר כי יש ברשותו מנוי לצפייה בכל מדינה המשדרת במקור את הערוצים והתכנים שניתנים למשתמש בחבילת הצפייה.

לא תתאשפר כל צפיה ו/או כל שימוש בשירותי SABABATV מתוך שטחי מדינת ישראל וכל גישה לשירות מישראל תהא חסומה.

81. בשום פנים ואופן, אין בתשלום לחברת SABABATV, משום היתר כלשהו לצפות בתכנים ובשידורים המצוינים באם אין ברשותך מנוי שכזה. למותר לציין כי באם תידרש חברת SABABATV בהתאם לדין הנוהג במדינה בה נוסדה, לספק מידע לגבי הלקוחות שלה אזי פרטי הלקוחות יועברו בהתאם להחלטת בית המשפט על פי צו ובכפוף לכל דין.

82. היה והמשתמש הפר את אחד מן האיסורים הנ"ל ו/או איסור כלשהו, יהווה הדבר הפרה יסודית של תנאי השירות ושימוש, הפרה אשר תגרור הפסקת המנוי לאלתר ללא החזר כספי כלשהו.


83. כמו כן, SABABATV רשאית להפסיק ללא כל הודעה מוקדמת את חברותו של המשתמש באתר, ללא החזר כספי כלשהו, היה ויתברר כי המשתמש סיפק פרט לא נכון ו/או הצהרה כוזבת כלשהי ו/או הפר הפרה כלשהי של תנאי שימוש אלה.


הסכמה לקבלת הודעות עדכונים ומידע 
84. המשתמש נותן בזאת את הסכמתו, לקבל מ-SABABATV הודעות הנוגעות לחשבונו, הסכמים, הודעות, אישורי תשלום, עדכון חבילות ומבצעים, התראות, ו/או כל מידע שיווקי אחר ביחס לשירות, לרבות באמצעות הודעות דואר אלקטרוניות לכתובת שהזין המשתמש בעת יצירת החשבון. הסכמה זו לקבלת הודעות כאמור, מהווה חלק מתנאי ההתקשרות של המשתמש עם SABABATV.


כללי

85. נוסחו של תנאי שימוש ושירות זה הינו בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מתייחסים לשני המינים.


אנו מקווים שתהנה מהשירותים המוצעים באתרנו!

צפייה מהנה!